Bart STAES : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Groen (Belgie)

Místopředseda 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 29-09-2009 / 12-02-2012 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům  
- CONT_AD(2013)504241 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT)  
- DEVE_AD(2012)480771 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k výroční zprávě Evropské investiční banky (EIB) za rok 2010  
- DEVE_AD(2012)476006 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o společném podniku ECSEL  
- CONT_AD(2014)521741 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004  
- CONT_AD(2013)514829 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji s rakovinou prostaty v Evropské unii  
- P7_DCL(2014)0001 - Nevzato v potaz  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 162 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami  
- P7_DCL(2013)0017 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 78 - 08-01-2014
Písemné prohlášení o úsilí Evropské unie v boji proti korupci  
- P7_DCL(2010)0002 - Přijato  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Datum zahájení : 18-01-2010
Platné do : 06-05-2010
Přijato (datum) : 18-05-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0176
Počet signatářů : 397 - 07-05-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt