Bart STAES : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen worden gemaakt met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Program, kterým se provádí program Horizont Evropa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Klokkenluiders die onregelmatigheden vaststellen of misbruik van de wet in hun baan naar buiten willen brengen, hoeven niets meer te vrezen. Een Europese richtlijn zal hen voortaan beschermen tegen mogelijke vergeldingen.
Het duurde enkele jaren voor deze richtlijn er was, maar de krijtlijnen zijn uitgeschreven door de Verts/ALE-Fractie en de ernstige onthullingen van de laatste jaren (WikiLeaks, LuxLeaks, de Panama Papers...) hebben er vaart achter gezet.
Eens de wet van kracht is, kunnen straffen opgelegd worden aan wie weerwraak wil nemen op klokkenluiders. Zij die melding maken van inbreuken op de EU-wetgeving zijn vrijgesteld van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als de openbaarmaking van informatie in het algemeen belang is. De richtlijn definieert het toepassingsgebied, bakent grenzen af ten aanzien van de nationale veiligheid en legt verder duidelijke criteria vast omtrent de procedure voor openbaarmaking.
Het had heel wat voeten in de aarde en de onderhandelingen met de lidstaten en de Raad waren bij momenten hard tegen onzacht, maar de deal die is bereikt getuigt van gezond verstand en komt de democratie en de transparantie van de rechtsstaat alleen maar ten goede.

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) NL  
 

Dit voorstel omtrent transparantie en voorspelbare arbeidsomstandigheden had alles in zich om Europa écht socialer te maken en alle werknemers in Europa op dezelfde manier te beschermen. De nationale regeringen zijn tijdens de onderhandelingen met de Raad echter zo hard op de rem gaan staan dat ze de weg naar het voor ons zo belangrijke sociale Europa eigenlijk onmogelijk maken. De richtlijn mist strikte definities (bijvoorbeeld wat een "werknemer" is) en staat toe dat lidstaten op zowat elk onderdeel uitzonderingen kunnen maken.
De richtlijn bevat wel enkele goede punten. Oproepkrachten en gelegenheidswerkers (denk aan Deliveroo of Uber) vallen bijvoorbeeld onder deze wet, maar er mist een basis om contractwerk van zelfverklaarde (schijn)zelfstandigen tegen te gaan. Positief is dat voor de baan wettelijk verplichte opleidingen kostenvrij moeten zijn voor de werknemer en binnen de werkuren moeten worden georganiseerd. Wat ter stemming voorlag, bevat echter zo veel mogelijkheden tot uitzonderingen dat de wet op voorhand al is uitgehold en voor ons niet meer te verdedigen valt. Vooral de allerzwaksten op de arbeidsmarkt zullen niet beter beschermd worden. Er is pas een verplichting om mensen na één week te informeren over hun arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Toch wel essentieel. Ik heb daarom tegen gestemd.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

17 miljoen Europeanen wonen of werken in een andere lidstaat en 1,4 miljoen Europeanen pendelen regelmatig over de grens. Er zijn zowat 2,8 miljoen tijdelijke detacheringsopdrachten. Dagelijks doorkruisen meer dan 2 miljoen werknemers verschillende lidstaten via goederen- of personenvervoer. In al die lidstaten geldt telkens andere sociale wetgeving, waardoor het gemakkelijk is die te omzeilen of zwart te werken. De op te richten Europese Arbeidsautoriteit (ELA, een soort Europol voor sociale zaken) zal niet alleen gezamenlijk afgesproken sociale inspecties kunnen uitvoeren, maar ook geschillen tussen lidstaten omtrent relevante voorzieningen kunnen aanpakken, lidstaten kunnen informeren en hen relevante analyses kunnen doorspelen. Positief is dat reeds bestaande initiatieven zoals het Eures, het Europees platform tegen zwartwerk en het Comité van deskundigen inzake detachering in de ELA worden opgenomen. De nieuwe organisatie zal er in elk geval op kunnen toezien dat arbeidswetgeving in de verschillende lidstaten correct wordt toegepast. De Verts/ALE-Fractie heeft ook geprobeerd om bemiddelingsprocedures toegankelijk te maken voor gewone burgers (zoals dat kan voor de Ombudsman), maar dat voorstel is niet behouden. Ik heb vóór de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit gestemd.

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) NL  
 

Vandaag stemden we over de oprichting van één instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking dat twaalf bestaande instrumenten zou samenvoegen. Hoewel de Commissie hiermee de effectiviteit van het externe optreden van de EU hoopt te verbeteren, vrezen wij dat de EU door deze megafusie nog meer zal focussen op haar eigen belangen – zoals het terugdringen van migratie en het bevorderen van handelsbelangen – ten koste van zaken als armoedebestrijding, mensenrechtenbevordering, vrede en conflictpreventie en bestrijding van klimaatverandering.
De groene fractie speelde een grote rol in de onderhandelingen. Hierdoor bevat de tekst heel wat goede zaken, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat 45 % van het budget gebruikt moet worden voor klimaatdoelstellingen, milieubescherming en biodiversiteit.
Helaas zijn een aantal zaken nog steeds erg problematisch. Zo staat de 45 %-doelstelling enkel in een overweging, en niet in een artikel, waardoor het niet bindend is. Daarnaast is er een problematische focus op het terugdringen van migratie en een te beperkt budget voor conflictpreventie, vrede en veiligheid. Tot slot gaat er ook veel te veel budget naar militaire capaciteitsopbouw. Formeel gezien kan dat niet met ontwikkelingsgeld en is dit dus illegaal. Gezien de gemengde gevoelens over de tekst, heb ik mij dus onthouden van stemming.

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) NL  
 

De samenvoeging van het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling leek een goede stap richting betere regelgeving. Temeer daar de Commissie in haar voorstel met duidelijk afgebakende doelstellingen en prioriteiten kwam. De vijf prioriteiten waar Groen zich helemaal in kon vinden: een slimmer Europa dat inzet op innovatie, economische transitie en kmo’s, een groener Europa, koolstofarm en gericht op energietransitie, een meer verbonden Europa, zowel qua transport als digitaal, een socialer Europa en een Europa dat dichter bij de burgers staat. Heel progressief allemaal.
Onderweg werd de inhoud echter zodanig afgezwakt, dat ik onmogelijk nog achter de tekst kan staan. Dit is geen basis voor onderhandelingen met de Raad en de Commissie. De christendemocraten willen het geld blijven gebruiken voor business as usual : investeringen in fossiele brandstoffen, in luchthavens, in verbrandingsovens en storten van afval, steun aan grote bedrijven en bijzonder weinig ambitie voor duurzame investeringen. Ik ben geschokt over het gebrek aan ‘sense of urgency’ in dit Parlement. EU-geld zou niet uitgegeven mogen worden aan milieubeschadiging en klimaatonvriendelijke projecten, nochtans is dat wat met deze tekst nu voorligt. We moeten onze ambitie echt veel hoger stellen, willen we de opwarming van de aarde een halt toeroepen!

Hnojivé výrobky EU (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) NL  
 

Hoewel het resultaat na onderhandelingen met de Raad veel minder ambitieus is dan wat de Commissie aanvankelijk had voorgesteld, kan ik me toch vinden in het eindresultaat. Het feit alleen al dat na dertig jaar discussie eindelijk een grenswaarde is vastgelegd voor cadmium in kunstmeststoffen is een hele vooruitgang! De limiet is nu vastgesteld op 60 mg per kilo fosfaatmeststof (vanaf het moment dat de verordening van kracht wordt, ergens in 2022), er komt een evaluatie van deze norm tegen 2026, lidstaten die – bij gebrek aan Europese normen – een lagere drempelwaarde hadden vastgelegd mogen deze behouden en meststoffen die minder dan 20mg/kg cadmium bevatten krijgen een ‘laag cadmium’-label. De onderhandelingen verliepen moeizaam omdat er verschillende parlementaire commissies bij betrokken waren. Ook omdat er raakvlakken of zelfs overlap was met de nitraatrichtlijn, de definitie van bio-stimulansen, de etikettering van biologische producten en de verplichting van economische operatoren om de technische documentatie van hun product bij te houden. De lobby van de meststoffenindustrie was bijzonder hardnekkig. Marokko als grootste producent van fosfaatgesteente en handelspartner van diverse lidstaten, versterkte de weerstand tegen het opleggen van limieten in het bijzonder. Al bij al is dit eindakkoord het best mogelijke resultaat gezien de politieke situatie.

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) NL  
 

Kanker is een van de grootste aan arbeid gerelateerde doodsoorzaken in de Europese Unie. Als we erin slagen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk te verminderen, dan kunnen we werknemers beter beschermen en zetten we een stap in de richting van een gezondere werkomgeving. De richtlijn die voorligt somt niet alleen op welke chemische stoffen vermeden moeten worden, ze stelt ook maximale blootstellingswaarden voor. Indien mogelijk moet het schadelijke proces of de schadelijke stof vervangen worden door een minder of niet-schadelijk product. Als dat niet mogelijk is moeten de kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk in een gesloten omgeving blijven of moet de blootstelling van de werknemers tot een minimum beperkt worden, bijvoorbeeld door het verplicht dragen van beschermende kledij. Werknemers moeten de zekerheid hebben dat de maximumwaarden niet worden overschreden. Dat is hun recht.
De richtlijn omvat vijf nieuwe stoffen (cadmium, beryllium, formaldehyde, arseenzuur en methyleen) maar laat helaas nog een uitzondering toe in de houtsector en de gezondheidszorg voor het gebruik van formaldehyde. Desondanks is het een goede richtlijn die mijn steun krijgt, temeer omdat verder onderzoek blijft plaatsvinden om het toepassingsgebied van de wet uit te breiden met een lijst van gevaarlijke medicijnen.

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) NL  
 

Duurzame ontwikkeling is één van de meest fundamentele doelstellingen van de EU. Dit onderwerp verdient een centrale rol in de discussie over de toekomst van Europa. Agenda 2030 behartigt de Europese waarden en belangen. De Duurzame-Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) moeten leiden tot een o zo nodige paradigmaverschuiving. Hiervoor is effectieve samenwerking op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau nodig.
Het Europees Parlement dringt er terecht op aan dat de Europese Commissie een lacuneanalyse moet uitvoeren op de bestaande beleidsterreinen en over de tenuitvoerlegging ervan. Ook moet er een ambitieuze, transformatieve, overkoepelende en allesomvattende strategie opgesteld worden om Agenda 2030 te verwezenlijken. Daarbij moet de samenwerking met de VN versterkt worden.
De verschillende lidstaten en de Commissie nemen de tenuitvoerlegging van de SDG’s onvoldoende serieus. Het was dan ook belangrijk dat Agenda 2030 werd opgenomen in de Agenda voor betere regelgeving. Het jaarlijks verslag over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bevat een duidelijke boodschap voor de Commissie en de lidstaten. Ik steun dit verslag helemaal en ik hoop dat de vele voorstellen die we hebben geformuleerd ook gerealiseerd zullen worden.

Kontakt