Kathleen VAN BREMPT : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředsedkyně
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředsedkyně

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij.Anders (Belgie)

Předsedkyně 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 02-03-2016 / 18-01-2017 : Konference předsedů výborů
 • 19-01-2017 / 04-04-2017 : Konference předsedů výborů
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013  
- ITRE_AD(2015)549399 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické investice (EFSI)  
- ITRE_AD(2015)551763 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES)  
- ITRE_AD(2018)615480 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI)  
- ITRE_AD(2017)599549 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (A8-0053/2019 - David Martin) NL  
 

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) (A8-0048/2019 - David Martin) NL  
 

Ik heb de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore gesteund alhoewel ik principieel voorstander ben van meer afdwingbaarheid in het hoofdstuk duurzame ontwikkeling. Ik ben er echter van overtuigd dat Singapore wat dat betreft op de juiste weg is, dat Singapore en de EU op dezelfde manier naar duurzaamheid kijken en dat we nu een gezamenlijke weg naar een duurzame toekomst kunnen bewandelen.
Wat de ratificatie van de drie ontbrekende IAO-verdragen betreft, geloof ik de belofte van Singapore dat het land deze in de zeer nabije toekomst zal ratificeren. Singapore heeft dit op verschillende manieren bevestigd en ik zie geen reden om aan dit engagement te twijfelen.

Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (A8-0054/2019 - David Martin) NL  
 

Alhoewel ik de vrijhandelsovereenkomst wel gesteund heb, heb ik tegen de investeringsbeschermingsovereenkomst gestemd vanwege het geschillenbeslechtingsmechanisme dat erin is opgenomen. Ik erken dat ICS een stap vooruit is ten opzichte van ISDS maar de hervorming gaat voor mij niet ver genoeg.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o snížení znečištění mikroplasty  
- P8_DCL(2016)0006 - Nevzato v potaz  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatářů : 340 - 02-05-2016
Písemné prohlášení o lovu zvířat pro trofeje  
- P8_DCL(2016)0003 - Nevzato v potaz  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Datum zahájení : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatářů : 134 - 19-04-2016
Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím  
- P8_DCL(2015)0061 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami 

Kontakt