Dominique VLASTO : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Petiční výbor
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k bílé knize Evropské komise nazvané „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“  
- TRAN_AD(2010)430544 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2010  
- TRAN_AD(2012)476008 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2010  
- TRAN_AD(2012)476007 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2010  
- TRAN_AD(2012)476004 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k Evropskému programu čištění řek a pobřežních oblastí znečištěných polychlorovanými bifenyly (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Nevzato v potaz  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatářů : 151 - 20-04-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech