Pavel SVOBODA : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr  
- JURI_AD(2018)628681 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]  
- JURI_AD(2018)625400 -  
-
JURI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr  
- JURI_AD(2018)612281 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)  
- JURI_AD(2017)605986 -  
-
JURI 
STANOVISKO o akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020  
- JURI_AD(2017)595605 -  
-
JURI 
STANOVISKO k celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu  
- JURI_AD(2016)589103 -  
-
JURI 
STANOVISKO k transparentnosti, odpovědnosti a integritě v orgánech EU  
- JURI_AD(2016)571698 -  
-
JURI 

Kontakt