Anna ROSBACH : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 07-03-2011 : Evropa Svobody a Demokracie - Členka
 • 08-03-2011 / 08-03-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka
 • 09-03-2011 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 07-03-2011 : Dansk Folkeparti (Dánsko)
 • 08-03-2011 / 16-03-2014 : Løsgænger (Dánsko)
 • 17-03-2014 / 30-06-2014 : Miljøpartiet Fokus (Dánsko)

Místopředsedkyně 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 07-03-2011 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-09-2009 / 07-03-2011 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 16-09-2009 / 07-03-2011 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 22-09-2009 / 07-03-2011 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 22-09-2009 / 07-03-2011 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 06-10-2009 / 07-03-2011 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 09-03-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 09-03-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
 • 28-03-2011 / 18-03-2012 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov
 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002  
- ENVI_AD(2013)500728 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k regionálním strategiím pro průmyslové oblasti v Evropské unii  
- ENVI_AD(2013)504143 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k otázce, jak se vyhnout plýtvání potravinami: strategie pro účinnější potravinový řetězec v EU  
- ENVI_AD(2011)473708 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o hepatitidě B a C  
- P7_DCL(2013)0023 - Nevzato v potaz  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA  
Datum zahájení : 18-11-2013
Platné do : 18-02-2014
Počet signatářů : 96 - 18-02-2014
Písemné prohlášení o boji proti gestačnímu diabetu  
- P7_DCL(2013)0010 - Nevzato v potaz  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 65 - 10-12-2013
Písemné prohlášení o ohrožení rezistentní tuberkulózou v evropském regionu  
- P7_DCL(2013)0007 - Nevzato v potaz  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 202 - 15-07-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech