Pavel POC : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor
 • 10-07-2018 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k doporučením Evropské komise týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez)  
 

Evropská unie se nachází v historickém momentu. Nejen z důvodu brexitu, ale zejména proto, že začíná docházet k parlamentnímu vyjednávání o podobě jejích politik. Začínají se formovat odpovědi na to, s jak velkou mírou kohezního spolufinancování budou moci počítat slovenské regiony, jestli se čeští zemědělci budou muset obávat povinného zastropování nebo jestli se evropští vědci budou moci radovat z lepšího přístupu k unijním financím. Zatímco Rada, tedy evropští ministři financí, neumí nic jiného než škrtat, Evropský parlament zaujal zodpovědné stanovisko. Svým hlasem jsem potvrdil, že nedopustím zásahy, které by měly přímý a negativní vliv na občany a naše prostředí. Konkrétně jsem hlasoval pro zvýšení prostředků Evropského sociálního fondu o 17 miliard EUR, zamezení škrtu Kohezního fondu s neakceptovatelnou výší 45 %, větší podporu malých a středních podniků, zdvojnásobení prostředků výzkumného programu Horizon Europe i programu na ochranu životního prostředí LIFE. Jsem přesvědčen o tom, že musíme zvýšit investice do mladé generace. Podpořil jsem proto i ztrojnásobení velikosti studentského programu Erasmus+. Těší mě, že většina mých kolegů zaujala identické stanovisko a hlasovala pro zachování stejné výše rozpočtu zemědělské a regionální politiky jako i v tomto období. Jestli chceme silnou a zdravou Evropu, musíme jí dát nástroje, které k tomu potřebuje.

Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdělávání (A8-0327/2018 - Vincent Peillon)  
 

Všeobecná deklarace lidských práv říká, že právo na vzdělání mají všichni. Jen těžko si proto lze představit, že v roce 2015 nemělo přístup ke vzdělávání až 264 milionů dětí ve školním věku. Podpořil jsem usnesení o rozvojové pomoci EU v oblasti vzdělávání, protože považuji vzdělávání za ústřední bod rozvoje. Shledávám nutným, aby Evropská unie a její členské země co nejdříve zajistily potřebnou výši financování a postaraly se tak o skutečný hospodářský a společenský posun v rozvojových zemích. Subsaharská Afrika v tomto kontextu bohužel představuje jasný příklad zanedbání, a to jak domácí politiky, tak i té zahraniční. Jinak si nejde vysvětlit, že elektřina byla zavedena do pouhé jedné čtvrtiny škol, a že více než polovina škol nemá přístup k pitné vodě. Jsem si vědom, že investice do vzdělávání v rozvojových zemích je komplexním tématem. V současnosti ještě zhoršeným uprchlickými vlnami. Neznamená to ale, že bychom na děti z řad uprchlíků a vysídlených osob mohli zapomínat. Právě naopak. Nesmíme dopustit, aby nestabilita a konflikty produkovaly početné ztracené generace, které se nebudou moci podílet na znovuobnovení své země, regionu či sousedství. Máme teď možnost ukázat, co je skutečná solidarita. Chtěl bych proto apelovat na ministry financí, navyšme pomoc a zajistěme potřebnou kvalitu.

Digitalizace pro účely rozvoje: snižování chudoby pomocí technologií (A8-0338/2018 - Bogdan Brunon Wenta)  
 

Digitalizace se stala jedním ze symbolů současného rozvoje. Tento trend se neomezuje pouze na vyspělé země, ale začíná přesahovat i do méně rozvinutých zemí. Považuji proto za primární, aby došlo co nejdříve k nápravě toho, že mnoho lokalit a skupin v rozvojových zemích zaostává v jejím využití. Digitalizace představuje nástroj, který by měl doplňovat zajištění základních lidských potřeb občanů a který by měl být začleněn do národních strategií členských států pro rozvoj. Hlasoval jsem pro usnesení o snižování chudoby pomocí technologií, protože je extrémně důležité, aby i děti v méně vyspělých zemích v průběhu své školní docházky nabyly digitální gramotnost a zvýšily tak svůj budoucí pracovní potenciál. Vítám plán vnějších investic EU, protože věřím, že může pomoci v řešení místních potřeb, finanční inkluzi a vytváření důstojných pracovních míst. Může také pomoci přemostit digitální propast, kterou teď pociťujeme. Jakožto environmentalista považuji za důležité a hlasoval jsem pro ustanovení, které má za cíl snížit ekologický odpad spojený s digitalizací pomocí rozvoje účinného využívání zdrojů. Možná to není pro mnoho lidí zřejmé, ale digitální technologie za sebou zanechávají významnou ekologickou stopu. Podíl digitálních emisí na celkových emisích CO2 představuje zhruba 2–5 %. Environmentální zátěž plynoucí z digitalizace by proto měla být co nejmenší.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti odpovědného chování podniků s ohledem na investice v rozvojových zemích  
- P8_DCL(2016)0133 - Nevzato v potaz  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 103 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o zvýšení energetické účinnosti ve venkovských, horských a odlehlých oblastech  
- P8_DCL(2016)0103 - Nevzato v potaz  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 101 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o usnadnění přístupu regionálních a místních orgánů k evropským strukturálním a investičním fondům  
- P8_DCL(2016)0075 - Nevzato v potaz  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Professor Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech