François ALFONSI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Francie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Komorským svazem, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami, jménem Evropské unie  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, jménem Evropské unie  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k jednání o víceletém finančním rámci na období 2014–2020: ponaučení a další postup  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
STANOVISKO k regionální známce kvality: na cestě k lepším postupům v ekonomice venkova  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o právech osob se zdravotním postižením  
- P7_DCL(2014)0008 - Nevzato v potaz  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 142 - 17-04-2014
Písemné prohlášení o boji s vysokou mírou výskytu nepřenosných nemocí na ostrovech  
- P7_DCL(2014)0002 - Nevzato v potaz  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 61 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o regionálních strategiích pro energie z obnovitelných zdrojů na ostrovech EU  
- P7_DCL(2013)0020 - Nevzato v potaz  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 62 - 21-01-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech