Danuta Maria HÜBNER : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Polsko)

Předsedkyně 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 05-07-2010 / 31-07-2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Konference předsedů výborů

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Hospodářský a měnový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru
 • 08-10-2009 / 04-07-2010 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Hospodářský a měnový výbor

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii  
- REGI_AD(2011)460755 -  
-
REGI 
STANOVISKO o Unii inovací: proměna Evropy pro svět po krizi  
- REGI_AD(2011)458643 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení  
- REGI_AD(2011)456974 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci  
- ECON_AD(2010)441371 -  
-
ECON 
STANOVISKO o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství  
- ECON_AD(2010)440115 -  
-
ECON 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Kontakt