• Teresa   JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO  

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 8. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte  
- P8_DCL(2016)0135 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne ovoce  
- P8_DCL(2016)0130 - Nevzato v potaz  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francesc GAMBÚS , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 132 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o diskriminaci ve sportu  
- P8_DCL(2016)0098 - Nevzato v potaz  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 76 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o prevenci sexistických reklam znevažujících ženy  
- P8_DCL(2016)0067 - Nevzato v potaz  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 100 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o obětech trestné činnosti  
- P8_DCL(2015)0070 - Nevzato v potaz  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Fabio DE MASI , Pál CSÁKY , Momchil NEKOV , Lara COMI , Dita CHARANZOVÁ  
Datum zahájení : 02-12-2015
Platné do : 02-03-2016
Počet signatářů : 91 - 03-03-2016
Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele  
- P8_DCL(2015)0063 - Nevzato v potaz  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART PEÑALVER , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016
Písemné prohlášení o šikaně a násilí ve školách  
- P8_DCL(2015)0028 - Nevzato v potaz  
Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 119 - 08-12-2015
Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách  
- P8_DCL(2015)0004 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA  
Datum zahájení : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Přijato (datum) : 09-05-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Počet signatářů : 413 - 08-05-2015