Emma McCLARKIN : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Pokladnice
 • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Spolupokladnice

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 17-01-2017 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 26-10-2016 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 19-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu  
- IMCO_AD(2016)589291 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy  
- INTA_AD(2016)584212 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online  
- CULT_AD(2019)632087 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027  
- CULT_AD(2018)625319 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (A8-0390/2017 - Klaus Buchner) EN  
 

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zvýšení ochrany spotřebitele v souvislosti s nesouladem mezi inzerovanou a skutečnou rychlostí širokopásmového připojení  
- P8_DCL(2016)0045 - Nevzato v potaz  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 109 - 28-07-2016
Písemné prohlášení o zákazu vlastnictví hráčů třetí stranou v evropském sportu  
- P8_DCL(2015)0066 - Nevzato v potaz  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum zahájení : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatářů : 95 - 12-02-2016
Písemné prohlášení o boji proti rakovině prsu v Evropské unii  
- P8_DCL(2015)0017 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI  
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Přijato (datum) : 27-07-2015
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2015)09-07(ANN02)
Počet signatářů : 394 - 28-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech