Marina YANNAKOUDAKIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO o celosvětovém vymýcení mučení  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020)  
- FEMM_AD(2012)491366 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství  
- FEMM_AD(2012)478403 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářské politiky: provádění priorit na rok 2013  
- FEMM_AD(2013)516662 -  
-
FEMM 
STANOVISKO ke stavu lidských práv v oblasti Sahelu  
- FEMM_AD(2013)513183 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uznání zatížení, které představuje alergické onemocnění  
- P7_DCL(2013)0022 - Nevzato v potaz  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 179 - 21-01-2014
Písemné prohlášení o podvyživených modelkách  
- P7_DCL(2011)0033 - Nevzato v potaz  
Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS  
Datum zahájení : 22-06-2011
Platné do : 27-10-2011
Počet signatářů : 74 - 27-10-2011
Písemné prohlášení o činnosti Výboru pro pohřešované osoby na Kypru  
- P7_DCL(2011)0010 - Přijato  
Marina YANNAKOUDAKIS , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Charles TANNOCK , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum zahájení : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Přijato (datum) : 09-06-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0274
Počet signatářů : 410 - 09-06-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech