Ricardo CORTÉS LASTRA : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Předseda 

 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Místopředseda 

 • 16-09-2009 / 08-12-2010 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 10-11-2010 / 10-11-2010 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 10-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 11-11-2010 / 30-06-2014 : Konference předsedů delegací
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k celosvětovému vymýcení mučení  
- DEVE_AD(2014)521752 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014  
- DEVE_AD(2013)519506 -  
-
DEVE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k Výzvě Organizace spojených národů k vymýcení hladu  
- P7_DCL(2013)0004 - Nevzato v potaz  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 112 - 15-07-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech