Niccolò RINALDI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředseda
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Místopředseda

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 14-04-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itálie)
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : - (Itálie)

Místopředseda 

 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 16-06-2010 / 07-09-2010 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k doporučením Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Malajsií  
- INTA_AD(2013)510479 -  
-
INTA 
STANOVISKO o stavu provádění strategie EU pro střední Asii  
- INTA_AD(2011)467229 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci  
- INTA_AD(2011)452829 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EU, nařízení (EU) č. 305/2011, nařízení (ES) č. 764/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
STANOVISKO k obchodu a růstu motivovanému investicemi v rozvojových zemích  
- DEVE_AD(2013)500536 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o svobodě utiskovaných menšin a národů  
- P7_DCL(2014)0004 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 38 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o boji proti poruchám příjmu potravy  
- P7_DCL(2013)0026 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Datum zahájení : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatářů : 68 - 10-03-2014
Písemné prohlášení o mezinárodním obchodu coby nástroji pro udržitelný ekonomický rozvoj a ochranu spotřebitelů  
- P7_DCL(2012)0016 - Nevzato v potaz  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 13-09-2012
Počet signatářů : 287 - 13-09-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech