Andrey KOVATCHEV : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Provádění sedmého akčního programu pro životní prostředí (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) BG  
 

Подкрепих доклада относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС). Докладът предоставя оценка на изпълнението на Седмата ПДОС до момента, както и на извършените действия в политиката за опазване на околната среда и в областта на климата. ПДОС определя препоръки и насоки относно прилагането на задължителните цели в областта на околната среда, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. от ЕС и държавите членки.
Смятам, че стриктното прилагане на действащото законодателство и приоритетното насочване на програмата към основните проблеми, касаещи опазването на околната среда и здравето на хората, ще спомогне за изпълнението на заложените цели. Подкрепям и нуждата от засилено сътрудничество с държавите членки и координиране на съществуващите политически инструменти на ЕС, които могат да ги подпомогнат.

Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) BG  
 

Изцяло одобрявам и подкрепям портфолиото от документи „Европас“, защото то е един от многобройните инструменти и механизми, въведени на нивото на Съюза с цел подобряване на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите. Подобни документи улесняват както търсещите работа и работниците, така и техните работодатели.
Освен познатите форми на учене, платформата признава значението на опита, уменията и постиженията, които често имат съществена роля върху формирането на професионални и лични компетентности у човека. Докладът залага на това, че рамката „Европас“ следва да претърпи развитие, за да може в нея да се описват различни видове обучение и умения, и по-специално уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) BG  
 

Подкрепих препоръката относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област. Споразумението представлява нова крачка към задълбочаване на преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия, като ще гарантира правилното прилагане, предотвратяване, разследване в борбата с нарушенията на митническото законодателство.
Смятам, че създаването на правно основание за рамка на сътрудничество, с която да се гарантира сигурността на веригата за доставки, ще улесни и засили обмена на законната търговия, като същевременно ще улесни и засили сътрудничеството и административната взаимопомощ по митнически въпроси с Нова Зеландия.

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (A8-0036/2018 - István Ujhelyi) BG  
 

Около 92% от пътнотранспортните произшествия се дължат на човешка грешка. В тази връзка използването на СИТС технологии е важно за ефективното функциониране на някои системи за подпомагане на водача. Необходима е ясна правна рамка за внедряване на тези системи и създаване на мултимодална транспортна система, която да обединява всички видове транспорт в единна услуга за мобилност, основана на информация в реално време.
Подкрепих доклада, защото той разглежда именно тези възможности. Междувременно докладът взима предвид и динамичното развитие на СИТС, което ЕС предстои не само да достигне, но и да предвиди, чрез своевременна оценка на комплексните икономически и търговски показатели.

Služby přeshraničního dodávání balíků (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) BG  
 

Гласувах в подкрепа на резолюцията относно предложението за регламент, касаещ услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, тъй като този сектор е бързо развиващ се, конкурентоспособен и иновативен. Над четири милиарда колетни пратки годишно се поръчват онлайн и се доставят в целия Европейски съюз. Потенциалът за по-нататъшен растеж в сектора е безспорен.
Въпреки че в ЕС като цяло 44% от потребителите пазаруват онлайн в собствената си държава, далеч по-малко (15%) поръчват онлайн от друга държава. Установено е, че опасенията относно доставката на пратки, които са закупени и продадени трансгранично, представляват ключов проблем, с който са се сблъскали както онлайн потребителите в ЕС, така и малките предприятия. В много случаи проблемите, съпътстващите трансграничната търговия водят до високи разходи.
С предложения регламент се цели гарантиране на повече ефективност в сектора, прозрачност на тарифите и крайните такси, както и достъпни цени. Причината за тези нововъведения е, че над 40% от трансграничните цени на колетните пратки не могат да бъдат обяснени с икономически фактори като разходи за труд, количества и т.н. В същото време високите разходи на доставките, както и за връщане представляват двете най-големи опасения на потребителите при трансграничното закупуване на продукти онлайн.

Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy (A8-0321/2017 - Peter Lundgren) BG  
 

Подкрепих с гласа си изменението на директивите, тъй като автомобилният превоз е бил, е и ще остане от решаващо значение за европейските икономики, независимо дали става въпрос за превоз на стоки или пътници.
Съвременните тенденции, включително пазаруването онлайн, водят до това транспортните дружества да превозват все по-често и все повече товари из цяла Европа. Същевременно те се опитват да запазят своята конкурентоспособност чрез допълнително намаляване на разходите за своите дейности. За съжаление, тези намалявания на разходи често се извършват за сметка на обучението, развитието на умения или социалните условия на водачите, което от своя страна често води до повече произшествия с товарни автомобили по пътищата на Европа.
Ефикасността и безопасността на дружествата за автомобилен превоз зависят в голяма степен от качеството на използваните превозни средства и от уменията на водачите, наети на работа от транспортни дружества. Поради тази причина квалификацията и периодичното обучение на водачите, както и възможността за проверка на тези умения и спазването на законодателството, което урежда дейността им в целия ЕС, са толкова важни и трябва да бъдат редовно актуализирани, за да съответстват на бързо настъпващите промени, които влияят върху сектора.

Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) BG  
 

Според проучване на Европейската Комисията от 2017 г., почти 12 милиона жени в ЕС заемат работни места, които зависят от износа на стоки и услуги за останалите държави по света. Настоящата търговска глобална политика на ЕС е разгърната за всички, независимо от техния пол, социална принадлежност или икономическо състояние.
Следвайки категоричните принципи на Съюза за равенство между половете, считам, че жените са засегнати от търговията и търговските споразумения и са достойни потенциални предприемачи, потребители и работници. Търговските ангажименти в споразуменията на ЕС никога не следва да вземат връх над правата на човека, затова подкрепям Доклада от 12 март 2018 г. относно равенството между половете във връзка с тези споразумения. Освен това докладът се фокусира върху общите и секторни съображения и необходими действия на равнище ЕС.

Zaostávající regiony v Evropské unii (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) BG  
 

Подкрепих резолюцията относно изоставащите региони в ЕС, тъй като тя засяга 47 региона, които са част от осем държави членки. Сред тях са региони с нисък растеж: региони с БВП, близък до средното за ЕС, но в които не се регистрира никакъв растеж, както и региони с ниски доходи: с БВП, който все още е много нисък, но които са регистрирали много положителна тенденция за растеж.
Политиката на сближаване дава отлични резултати в тези региони, които стартираха като значително по-изостанали. В тях се отбелязват по-ниски равнища на производителност, посещаемост на училище и заетост. Липсата на гъвкавост на пазара на труда и недостатъчно динамичната бизнес среда оказват отрицателно въздействие върху техните икономики.
Недостатъчно развитите регионални системи за иновации, недостигът на квалифицирани кадри и лошото качество на институциите заплашват потенциала за растеж на тези региони. В регионите с ниски доходи се наблюдава постоянен демографски спад, който се дължи основно на миграцията, особено на млади хора и на квалифицирана работна сила към по-привлекателни региони.

Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) BG  
 

Подкрепих доклада относно ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Докладът представлява важна крачка за изпълнението на поставените цели на Парижкото споразумение чрез засилено сътрудничество за насърчаване на нови мерки и действия на регионите и градовете в борбата с климатичните промени.
Последиците от глобалното затопляне се усещат най-силно в градовете, където са съсредоточени 73% от работните места. Поради тази причина подкрепям предложенията за засилено и подобрено съдействие между централни, регионални и местни органи на управление. ЕС трябва да подпомага местните и общински органи да стимулират нови иновативни и единни действия в областта на възобновяемите енергийни източници, мобилността, иновациите и устойчивото развитие.
Също така е необходима и по-голяма информираност и осведоменост както на местните органи на управление, така и на гражданите, частния сектор и неправителствените организации. Обвързването на политиката с климатичните промени с икономическото развитие, благоустройството и общественото здраве ще съдейства за засилване на ангажираността на всички нива.

Složení Evropského parlamentu (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) BG  
 

Подкрепям предложението за разпределението на местата в Европейския парламент в следващия законодателен мандат. Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да бъде отразено чрез намаляване на броя на евродепутатите в Европейския парламент, като само минимална част от овакантените от Обединеното кралство 73 места следва да бъде преразпределена, за да се коригират настоящите нарушения на принципа на регресивна пропорционалност. Наред с това, прилагането на този принцип, който е заложен в основополагащите договори на ЕС, не трябва да води до загубата на места в Европейския парламент за нито една от държавите членки.
Категорично против съм въвеждането на постоянна система за разпределение на местата в Европейския парламент, без това да е обвързано с преразглеждането на системата за вземането на решения в Съвета. Това би породило не само дисбаланс между институциите на ЕС, но и между държавите членки. Избирането на евродепутати от транснационални листи на европейско равнище би укрепило демократичното измерение на ЕС. Нужно е да има истинска европейска кампания и европейско публично пространство за диалог и дебати по темите, които най-много вълнуват гражданите и ще определят бъдещето на европейския проект. Въвеждането обаче на смесена система, при която само част от евродепутатите се избират от съвместен избирателен район, а останалите – от национални листи, повдига редица въпросителни.

Kontakt