Keith TAYLOR : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Green Party (Det Forenede Kongerige)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelsesrapport om forordning nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU  
- TRAN_AD(2018)626972 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser  
- TRAN_AD(2017)595734 -  
-
TRAN 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE Gennemførelsesrapport om forordning (EF) nr. 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport i og uden for EU  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF  
- TRAN_AD(2018)627831 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (B8-0676/2017, B8-0677/2017) EN  
 

. – Today, I abstained in the vote on the state of play of negotiations with the UK. I did so because in all conscience I do not believe that sufficient progress has been made affecting the island of Ireland.
The joint report of the UK and the EU talks of an ‘intention’ to protect North-South cooperation and to avoid a hard border between the two – and if this is impossible through an overall EU-UK relationship, then through full alignment with those single market and customs union (SMCU) rules which support North-South cooperation.
What this means in effect is that the UK position is saying it will leave the SMCU (which inevitably means that there will be a hard border, which is unacceptable to the Irish Government and therefore the EU27), or that there will be full alignment with CU/SM (which is unacceptable to the DUP, on whose support the Conservatives depend).
I do not recognise that intent as either achievable or sufficient.
I accept some progress has been made on the financial settlement, but many citizens’ rights issues remain unresolved. At least the second phase of discussions will enable development of legal texts for the withdrawal agreement.

Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart (A8-0303/2017 - Dominique Riquet) EN  
 

Regrettably, the Greens/EFA group had to vote against the Riquet report on the EU-Morocco Aviation Agreement on 24 October 2017, due to the unsatisfactory statement of the Commission in plenary prior to the vote.
The Commission confirmed that this Agreement applies to the territory of Western Sahara and that its wording and geographic scope mirrors that of the EU-Morocco Fisheries Agreement in its territorial application.
The arguments put forward by the Commission are unconvincing since the Aviation Agreement applies to the territory of and the airspace above Western Sahara, and not to the maritime waters of the latter. Dakhla and Laayoune Airports are located on this territory.
The Aviation Agreement fails to comply with the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of 21 December 2016, Polisario vs Council, which required the EU to consider Western Sahara and Morocco as two distinct and separate territories. Moreover, the Commission did not demonstrate that it had secured the consent of the people of Western Sahara to this Agreement, as also required by the CJEU.
We call on the Council to take urgent corrective action to conform with European law and to respect the territorial integrity of Western Sahara.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om krav til det transeuropæiske transportnet (TEN-T) for at støtte regional tilgængelighed  
- P8_DCL(2016)0129 - Bortfaldet  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 106 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om asiatiske elefanters bevarelse og velfærd  
- P8_DCL(2015)0062 - Bortfaldet  
Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK  
Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal underskrifter : 87 - 15-01-2016
Skriftlig erklæring om oprettelsen af et fælles kontaktpunkt for dyrevelfærd  
- P8_DCL(2015)0022 - Bortfaldet  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Åbningsdato : 27-05-2015
Frist : 27-08-2015
Antal underskrifter : 84 - 26-08-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse