Franck PROUST : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Frankrig)
  • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Frankrig)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om International Handel
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- TRAN_AD(2019)629640 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Unionens retlige rammer for toldovertrædelser og -sanktioner  
- INTA_AD(2016)576978 -  
-
INTA 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) for regnskabsåret 2016  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om EU's strategi over for Iran efter atomaftalen  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Koordinering af de sociale sikringsordninger (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, dont l’objet est l’harmonisation des systèmes de sécurité sociale dans l’Union. À partir du moment où l’on autorise la circulation (encadrée) des travailleurs dans le marché unique, une telle harmonisation est indispensable pour éviter que le choix du système de sécurité sociale ne se fasse « à la carte » en prenant les conditions les plus favorables. Ce rapport va en outre dans le sens d’une harmonisation par le haut, ce qui est indispensable: l’Union doit améliorer le sort de tous et non pas niveler les droits sociaux par le bas. C’est pourquoi j’ai voté pour.

Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à renforcer l’efficacité du Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, plus connu sous le nom de Frontex. Il propose en particulier de porter les effectifs de Frontex à 10 000 agents, mobilisables auprès des États membres qui en feraient la demande. Le Rassemblement National, une fois de plus, a voté contre ce texte alors que c’est la pierre angulaire de la gestion des frontières de l’UE. Au fond, on les comprend bien : régler le problème tuerait leur fonds de commerce.

Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui établit les règles du prochain programme européen de soutien à la R&D sur la période 2021-2027. Le Parlement européen a voté en faveur d’une enveloppe budgétaire nettement plus ambitieuse que la proposition de la Commission européenne (120 milliards d’euros au lieu de 94). L’Union européenne dépense actuellement en R&D un peu plus de 2 % de son PIB, ce qui est nettement moins que la Corée du Sud (4,23 %), les États-Unis (2,79 %) ou le Japon (3,29 %). Chacun sait que la recherche et l’innovation sont de plus en plus fondamentales pour maintenir une économie performante. Dans un contexte budgétaire restreint, afin d’atteindre l’objectif de 3 %, il est indispensable de mutualiser nos efforts plutôt que de faire 28 fois les mêmes recherches chacun dans notre coin. J’ai donc voté en faveur de ce programme ambitieux.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Forslag til EU-retsakt  
Medlemmerne kan anmode Europa-Kommissionen om at fremsætte forslag til en EU-retsakt (en ny retsakt eller en ændring af en eksisterende retsakt). Forretningsordenens artikel 47

Forslag til EU-retsakt om screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer  
- B8-0302/2017  

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om nødvendigheden af at bibeholde Marokko som EU's strategiske partner  
- P8_DCL(2016)0005 - Bortfaldet  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Åbningsdato : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal underskrifter : 147 - 19-04-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse