Amelia ANDERSDOTTER : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Sverige)

Medlemmer 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om International Handel
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Budgetkontroludvalget
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Kongeriget Marokko, De Forenede Mexicanske Stater, New Zealand, Det Schweiziske Forbund, Republikken Singapore og Amerikas Forenede Stater  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i hele EU  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af social integration og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet  
- P7_DCL(2014)0009 - Bortfaldet  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Åbningsdato : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal underskrifter : 75 - 17-04-2014
Skriftlig erklæring om beskyttelse af børn og deres rettigheder i forbindelse med navneområder på internettet, der er målrettet børn  
- P7_DCL(2013)0014 - Bortfaldet  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 230 - 10-12-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse