Minodora CLIVETI : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 18-05-2012 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Rumænien)

Medlemmer 

  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 23-05-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova

Stedfortræder 

  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien
  • 21-05-2012 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Canada

all-activities 

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om EU-køreplan mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet  
- FEMM_AD(2013)519816 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om en omfattende EU-tilgang og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil  
- FEMM_AD(2013)516859 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om decharge for 2011: EU's almindelige budget, Sektion III, Kommissionen  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af prostatakræft i Den Europæiske Union  
- P7_DCL(2014)0001 - Bortfaldet  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Åbningsdato : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal underskrifter : 162 - 14-04-2014
Skriftlig erklæring om uddannelse og beskæftigelse for personer med autismespektrumforstyrrelser og lignende udfordringer  
- P7_DCL(2013)0025 - Bortfaldet  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Åbningsdato : 09-12-2013
Frist : 09-03-2014
Antal underskrifter : 160 - 10-03-2014
Skriftlig erklæring om fremme af den almene juridiske viden i undervisningen  
- P7_DCL(2013)0013 - Bortfaldet  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 58 - 10-12-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse