• Jean-Jacob   BICEP  

Jean-Jacob BICEP : Skyggeordfører for udtalelse - 7. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
UDTALELSE om regional kvalitetsmærkning: mod bedste praksis i landdistrikternes økonomi  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen  
- REGI_AD(2013)514715 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (omarbejdning)  
- REGI_AD(2013)514700 -  
-
REGI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane  
- REGI_AD(2013)514699 -  
-
REGI 
UDTALELSE om gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 
UDTALELSE om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning  
- AFET_AD(2012)496506 -  
-
AFET 
UDTALELSE om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst  
- AFET_AD(2012)496505 -  
-
AFET