Jean-Jacob BICEP : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Europe Écologie (Frankrig)

Medlemmer 

  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Regionaludviklingsudvalget
  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
  • 18-04-2013 / 02-05-2014 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Stedfortræder 

  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Udenrigsudvalget
  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Transport- og Turismeudvalget
  • 16-04-2013 / 02-05-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur

all-activities 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
UDTALELSE om midtvejsrevision af Stockholm-programmet  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
UDTALELSE om fremme af en europæisk strategi for transportteknologi til støtte for fremtidig bæredygtig mobilitet i Europa  
- REGI_AD(2013)508036 -  
-
REGI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
UDTALELSE om regional kvalitetsmærkning: mod bedste praksis i landdistrikternes økonomi  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk dag for anerkendelse af ofrene for europæisk kolonisering og kolonislaveri.  
- P7_DCL(2013)0002 - Bortfaldet  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Åbningsdato : 15-04-2013
Frist : 15-07-2013
Antal underskrifter : 116 - 15-07-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse