Petr JEŽEK : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 04-02-2018 : ANO 2011 (Tjekkiet)
 • 05-02-2018 / 21-02-2019 : Independent (Tjekkiet)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Tjekkiet)

Formand 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2015  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2015  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) for regnskabsåret 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) for 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I voted against this report, which sets out the visa exemptions rules for UK citizens travelling to the EU in the event of a disorderly departure of the UK from the European Union. The report was unanimously adopted by Parliament in the Civil Liberties Committee under its lead negotiator and rapporteur, Claude Moraes. As the ALDE shadow rapporteur on this subject, I therefore expected the interinstitutional negotiations to take place in a smooth and swift manner. Nevertheless, Parliament was regrettably faced with an obscure and inappropriate attitude from the Council, which inserted an entirely inappropriate reference to Gibraltar as a ‘colony’ in a footnote to Article 3 of the amending regulation. I was equally disappointed and baffled to see the Commission changing its position by ultimately supporting the Council’s position regarding the footnote referencing and singling out Gibraltar. Furthermore, I deeply regret the decision by some colleagues to remove the excellent rapporteur, Claude Moraes, based solely on his nationality. Therefore, despite holding a strong view that neither UK nor EU citizens should need to have visas for short-term travel to each other’s territory, I could not support the final text of the regulation, specifically the footnote regarding Gibraltar. Such language is unacceptable in EU regulation.

Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this regulation, which will help strengthen the security of identity cards and of residence documents issued to EU nationals. The regulation will establish common security standards for ID cards and residence documents, which will help tackle document fraud and identity theft, which are rampant, in part due to the multitude of formats of ID cards and residence permits currently in circulation in the EU. This regulation will overall facilitate the free movement of EU citizens, reduce administrative hassle and strengthen the internal security of the European Union, ultimately contributing to the European Union’s fight against terrorism and cross-border crime. While the new cards will have a standardised format with two biometric identifiers (the facial image and two fingerprints), I nevertheless voted against the provision to render the taking of fingerprints mandatory as I believe this should be optional and remain the Member States’ competence to decide on the latter.

Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) EN  
 

I voted against this report, which concerns the EU directive harmonising the dates on which Member States apply Daylight Saving Time. The proposal aims to abolish seasonal time changes across the European Union. This goes a long way from the intention of the original directive and encroaches on Member Statesʼ sovereignty. The impact of such changes has been largely under-studied. Indeed, the Commission proposal is not accompanied by a full impact assessment. The consequences of this proposal might include a situation in which, for example, Ireland and Northern Ireland would adopt different time zones if the UK were to redraft its own laws following Brexit. Furthermore, numerous studies on the subject have thus far failed to provide any conclusive findings on the positive effects that the abolition of the biannual clock change might bring. I therefore do not consider this proposal to be based on sufficient scientific evidence to support the potential economic or health benefits of abolishing Daylight Saving Time.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af forbrugerbeskyttelsen i tilfælde, hvor der er et misforhold mellem den annoncerede og den faktiske bredbåndshastighed  
- P8_DCL(2016)0045 - Bortfaldet  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 109 - 28-07-2016
Skriftlig erklæring om imødegåelse af udfordringerne i det globale sultindeks  
- P8_DCL(2016)0013 - Bortfaldet  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 61 - 25-05-2016
Skriftlig erklæring om fremme af flersprogethed i Den Europæiske Union  
- P8_DCL(2015)0064 - Bortfaldet  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Åbningsdato : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal underskrifter : 62 - 27-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand