Benedek JÁVOR : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért (Ungarn)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøansvarsdirektivet)  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

Today, the plenary voted on the effort-sharing regulation, which covers the majority of the EU’s total GHG emissions and thus is a key instrument in the achievement of the EU’s climate goals and its commitments made under the Paris Agreement.
The result of today is less than satisfying despite my efforts on the Committee on Industry, Research and Energy and that of my colleague on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to substantially raise the ambition and close the loopholes in the draft legislation to have a fair and more effective regulatory framework for 2030 and ensure its environmental integrity. The PPE, ECR and ALDE ensured that LULUCF flexibilities remain at the level proposed by the Commission and the ‘early action reserve’ was increased. These can slow down the energy transition and the emission reduction efforts in the agriculture, transport, building and waste sectors.
At least, the baseline for linear reduction was set at 2018 which better reflects reality and avoids that non-complying or slowly moving Member States are rewarded. This is a real improvement compared to the Commission proposal that can lead to almost 300 million tons of extra emission cuts and thus hopefully will be maintained at the next stages of discussing the legislation.

Emballage og emballageaffald (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) EN  
 

We voted on a series of important legislative proposals on the circular economy. The reports including the one of the waste framework directive were adopted with a strong majority. The European Parliament has called for higher ambition - in line with the previous resolution of the EP, the ENVI position as well as previous proposal by the European Commission.
I especially welcome that the maximum amount of waste to be landfilled was reduced and the targets on municipal waste to be recycled were increased by 5% up. Targets of preparation for reuse and on packaging to be recycled and packaging waste to be reused are also important. The new package will trigger more action in terms of decreasing waste generation and moving up the waste hierarchy as a whole, reducing food waste and marine litter as well as the separate collection of bio waste. These will bring clear benefits for the citizens - in terms of health, more liveable environment and savings and will create a huge number of new jobs.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbrugernes ret til at træffe oplyste valg om fødevarer  
- P8_DCL(2016)0128 - Bortfaldet  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 46 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om udsatte samfundsgruppers adgang til en bolig  
- P8_DCL(2016)0074 - Bortfaldet  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 91 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om en Europæisk dag for honning til morgenmad og en International dag for bier  
- P8_DCL(2016)0033 - Bortfaldet  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal underskrifter : 224 - 12-07-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse