• Sofia   RIBEIRO  

Sofia RIBEIRO : Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF for minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020  
- AGRI_AD(2018)612377 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016  
- EMPL_AD(2016)585497 -  
-
EMPL