Sofia RIBEIRO : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Social Democrata (Portugal)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF for minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om gennemførelse af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien  
- EMPL_AD(2018)616742 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om den økonomiske politik i euroområdet  
- EMPL_AD(2017)606272 -  
-
EMPL 
UDTALELSE om fremme af samhørighed og udvikling i regionerne i EU's yderste periferi: anvendelse af artikel 349 i TEUF  
- AGRI_AD(2017)599568 -  
-
AGRI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss) PT  
 

Tendo em consideração o exposto, o Parlamento Europeu aprova em primeira leitura e pede que a Comissão avise o Parlamento Europeu caso execute mudanças substanciais ao texto.
Fui de acordo com o proposto, votando de forma positiva.

Det europæiske borgerinitiativ (A8-0226/2018 - György Schöpflin) PT  
 

Tendo em conta o exposto, o Parlamento Europeu aprova em primeira leitura e pede que a Comissão mande nova proposta ao Parlamento, caso execute mudanças substanciais ao texto.
Manifestei a minha concordância com o proposto, votando favoravelmente.

Elektronisk udveksling med Kroatien af DNA-oplysninger (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) PT  
 

Tendo em conta o exposto, o Parlamento Europeu aprova o projeto do Conselho, solicita-lhe que o informe caso não concorde com o texto aprovado pelo Parlamento e solicita nova consulta, caso o Conselho queira alterar o texto. Manifestei a minha concordância com o proposto, votando favoravelmente.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om adgang til beskæftigelse for personer med neurologiske forstyrrelser og kroniske smertetilstande  
- P8_DCL(2016)0112 - Bortfaldet  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 179 - 25-01-2017
Skriftlig erklæring om behovet for en særlig investeringsplan for delregioner med høj arbejdsløshed  
- P8_DCL(2016)0079 - Bortfaldet  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 155 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om nødvendigheden af hurtigt at forhøje interventionspriserne for at bringe krisen inden for mælkesektoren til ophør  
- P8_DCL(2016)0069 - Bortfaldet  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 58 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand