Mireille D'ORNANO : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Løsgængere
 • 15-06-2015 / 02-10-2017 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem
 • 03-10-2017 / 03-10-2017 : Løsgængere
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 03-10-2017 : Front national (Frankrig)
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Les Patriotes (Frankrig)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 01-02-2017 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 23-10-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i MERCOSUR
 • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Udviklingsudvalget
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 27-07-2015 / 25-01-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 25-01-2017 / 02-10-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
 • 02-10-2017 / 02-10-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 06-10-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 26-02-2018 / 01-05-2018 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 10-01-2019 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om fremtidsudsigter og problemer inden for biavlen i EU  
- ENVI_AD(2017)609657 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Det Europæiske Solidaritetskorps og om ophævelse af [forordningen om Det Europæiske Solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Asyl- og Migrationsfonden  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
UDTALELSE om et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Elfenbenskysten (2018-2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led FR  
 

J’ai voté contre le rapport relatif à la déclaration politique pour l’établissement d’un groupe politique (interprétation de l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur). Il s’agit en effet à mon sens d’une atteinte grave à la liberté de formation des groupes au Parlement européen. J’ai donc rejeté ce texte.

Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) FR  
 

J’ai voté pour le rapport relatif au protocole à l’accord UE-Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile et le système «Eurodac». Ce rapport vise à étendre le système Eurodac au Danemark, permettant à ce pays d’avoir accès à une base de données utilisée notamment dans la lutte contre le terrorisme. Cette raison explique mon vote positif.

Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling (A8-0401/2018 - Dan Nica) FR  
 

Je me suis abstenue s’agissant du rapport relatif au programme-cadre «Horizon Europe». Ce programme pourrait avoir des effets bénéfiques en matière de collaboration interétatique dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de l’industrie. Cependant, l’objectif affiché est le renforcement de l’intégration entre les différents États. En outre, l’obligation d’appels à projets soumis à une concurrence européenne empêche la France de privilégier ses entreprises nationales dans des marchés publics d’importance stratégique. Cette entrave au soutien public à des secteurs nationaux stratégiques comme le bâtiment ou l’industrie lourde, n’est pas acceptable. Ces raisons expliquent mon choix de m’abstenir.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Bortfaldet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 16 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om støtte til den europæiske kornsektor  
- P8_DCL(2016)0132 - Bortfaldet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 21 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Bortfaldet  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 16 - 13-03-2017

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse