Marie-Christine BOUTONNET : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Løsgængere
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Frankrig)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrig)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Retsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af indefrysnings- og konfiskationskendelser  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

La modernisation proposée s’inscrit dans l’évolution du droit des sociétés. Le texte est raisonnable à bien des égards et de nature à faciliter les démarches administratives de nos PME.
J'ai voté pour.

Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 

Ce texte n’est que la première pierre d’un édifice qui sera bientôt complété par une révision rapide du règlement (18 mois après l’entrée en application de celui-ci). Révision qui permettra à nouveau aux associations de consommateurs et aux entreprises utilisatrices de plateformes en ligne de faire entendre leur voix et, espérons-le, de réussir à brider un peu plus la liberté abusive dont jouissent les grandes entreprises internationales sur le territoire européen et vis-à-vis de nos entreprises numériques. J'ai voté pour.

Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

Je suis favorable à la protection des consommateurs, a fortiori depuis l’avènement du numérique. Ce rapport va dans le bon sens et donc, je vote pour.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om personer med Downs syndrom  
- P8_DCL(2016)0118 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 69 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om Tyrkiets anerkendelse af folkemordet i 1915 på armeniere, kaldæere/assyrere/syrere og pontiske grækere  
- P8_DCL(2016)0102 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 23 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om Aspergers syndrom  
- P8_DCL(2016)0099 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse