• Jean   ARTHUIS  

Jean ARTHUIS : Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013  
- BUDG_AD(2018)626923 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning  
- BUDG_AD(2018)620816 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020  
- BUDG_AD(2018)616571 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2018  
- BUDG_AD(2018)613600 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik  
- BUDG_AD(2017)609504 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: Mulighederne i Lissabontraktaten  
- BUDG_AD(2017)594135 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden  
- BUDG_AD(2016)589457 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik  
- BUDG_AD(2016)580697 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: årlig vækstundersøgelse 2016  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015  
- BUDG_AD(2015)565141 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale  
- BUDG_AD(2015)554633 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG