Marco AFFRONTE : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Løsgængere
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati - Medlem
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Italien)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Italien)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Italien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Fiskeriudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fiskeriudvalget

Stedfortræder 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod fiskeri med drivgarn, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 812/2004, (EF) nr. 2187/2005 og (EF) nr. 1967/2006 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om en genovervejelse af, hvorvidt den nye højhastighedsjernbanelinje Lyon-Torino skal anlægges  
- P8_DCL(2016)0111 - Bortfaldet  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 43 - 25-01-2017
Skriftlig erklæring om international kortlægning af flydende affaldsøer  
- P8_DCL(2016)0093 - Bortfaldet  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 86 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om reducering af mikroplastforurening  
- P8_DCL(2016)0006 - Bortfaldet  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 340 - 02-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse