Julia REDA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Piratenpartei Deutschland (Tyskland)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Retsudvalget
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Udvalget for Andragender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning)  
- IMCO_AD(2018)623902 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre  
- IMCO_AD(2019)630409 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forbedring af forbrugerbeskyttelsen i tilfælde, hvor der er et misforhold mellem den annoncerede og den faktiske bredbåndshastighed  
- P8_DCL(2016)0045 - Bortfaldet  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 109 - 28-07-2016
Skriftlig erklæring om støtte til etablering af et større antal handicaptoiletter i EU  
- P8_DCL(2016)0044 - Bortfaldet  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 124 - 28-07-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse