• Nicola   CAPUTO  

Nicola CAPUTO : Skyggeordfører for betænkning - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013  
- A8-0397/2018 -  
-
ENVI