Nicola CAPUTO : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 14-01-2018 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 14-01-2015 : Delegationen for Forbindelserne med Canada
 • 15-01-2015 / 14-01-2018 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Fiskeriudvalget
 • 03-12-2015 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Fiskeriudvalget
 • 28-02-2017 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget
 • 15-01-2018 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013  
- A8-0397/2018 -  
-
ENVI 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005  
- AGRI_AD(2018)623917 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter  
- AGRI_AD(2018)612244 -  
-
AGRI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027  
- TRAN_AD(2018)627011 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca. L'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca, è necessario a seguito della "lisbonizzazione" di Eurojust. Alla luce dello status speciale assunto dalla Danimarca nell'ambito della giustizia penale, a seguito del trattato di Lisbona, la Danimarca non partecipa al nuovo regolamento e non è da esso vincolata. Tuttavia, la Danimarca ha manifestato il desiderio di continuare a partecipare alle attività di Eurojust. A tal fine è necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Danimarca ed Eurojust (analogo all'accordo che la Danimarca ha dovuto concludere in seguito alla "lisbonizzazione" di Europol).

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. Il settore dei trasporti, le cui emissioni sono in aumento, deve fornire un contributo sostanziale agli sforzi dell'Unione nell'ambito del clima. Ritengo quindi che ridurre le emissioni di CO₂ generate dal settore dei trasporti sia essenziale. Qualsiasi ritardo nel settore comporterebbe sforzi notevoli da parte degli altri settori, compresa l'agricoltura, per garantire il rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi. Mercati importanti per i veicoli pesanti, come Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina, hanno recentemente introdotto obblighi di riduzione delle emissioni e/o del consumo di carburante per i veicoli pesanti, allo scopo di stimolare l'innovazione e garantire uno rapido sviluppo e una rapida diffusione delle tecnologie a basse o zero emissioni nel settore. Per rispondere a tale pressione crescente della concorrenza mondiale, i produttori di veicoli pesanti dell'UE devono investire rapidamente nelle tecnologie a basse o zero emissioni. Per evitare che tali investimenti si dirigano unicamente verso i mercati non europei in cui sono state istituite norme volte a ridurre le emissioni, è necessario che anche l'UE stabilisca obblighi analoghi.

Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

. – Oggi ho votato a favore della proposta di direttiva, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'obiettivo di questa proposta, è di aumentare la diffusione dei veicoli puliti, vale a dire dei veicoli a basse emissioni o a zero emissioni, negli appalti pubblici e quindi, a contribuire a ridurre le emissioni complessive dei trasporti e ad aumentare la competitività e la crescita nel settore dei trasporti. L'appalto pubblico rimane uno strumento importante di stimolo della domanda anche nel campo dei trasporti pesanti. I fabbricanti dell'UE devono tuttavia essere tutelati dalla concorrenza sleale. Pertanto, bisogna proporre che i veicoli adibiti al trasporto su strada che sono prodotti da fabbricanti con sede in paesi terzi ,nei quali i fabbricanti dell'UE non hanno accesso alle offerte mediante appalti pubblici per l'acquisto, il leasing, la locazione o la vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada, non siano presi in considerazione ,ai fini del conseguimento degli obiettivi minimi di appalto.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Forslag til EU-retsakt  
Medlemmerne kan anmode Europa-Kommissionen om at fremsætte forslag til en EU-retsakt (en ny retsakt eller en ændring af en eksisterende retsakt). Forretningsordenens artikel 47

Forslag til EU-retsakt om forbedring af tapningen af plasma i Den Europæiske Union  
- B8-0591/2018  
Forslag til EU-retsakt om styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden  
- B8-0303/2017  
Forslag til EU-retsakt om forskelle i produkters indholdsdeklaration, sammensætning og smag på markederne i central-/østeuropæiske og vesteuropæiske EU-medlemsstater  
- B8-0301/2017  

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om EU's tiltrædelse af FN's konvention om barnets rettigheder  
- P8_DCL(2016)0135 - Bortfaldet  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 120 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om forbrugernes ret til at træffe oplyste valg om fødevarer  
- P8_DCL(2016)0128 - Bortfaldet  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 46 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om hjertestop  
- P8_DCL(2016)0110 - Bortfaldet  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Åbningsdato : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal underskrifter : 236 - 25-01-2017

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Erklæring om medlemmers deltagelse i begivenheder, som arrangeres af tredjemand