Fabio DE MASI : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 23-10-2017 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 23-10-2017 : DIE LINKE. (Tyskland)

Næstformand 

 • 12-07-2016 / 23-10-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 23-10-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget
 • 14-07-2014 / 23-10-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Indien

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om gennemførelsen af artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med José Manuel Barrosos nye hverv hos Goldman Sachs  
- P8_DCL(2016)0097 - Bortfaldet  
Pervenche BERÈS , Sylvie GUILLAUME , Emmanuel MAUREL , Julie WARD , Hugues BAYET , Karima DELLI , Eva JOLY , Sven GIEGOLD , Gérard DEPREZ , Fabio DE MASI  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 143 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om indførelse af en EU-dækkende praksis for rimelige priser på føde- og drikkevarer i lufthavne  
- P8_DCL(2016)0094 - Bortfaldet  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 45 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om regulering af mælkemarkedet  
- P8_DCL(2016)0066 - Bortfaldet  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 77 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse