• Nikolay   BAREKOV  

Nikolay BAREKOV : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
UDTALELSE På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om udvikling af en digital handelsstrategi  
- ITRE_AD(2017)609603 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om gennemførelse af EU's makroregionale strategier  
- ENVI_AD(2017)602971 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer  
- ENVI_AD(2017)604553 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt retransmissioner af radio- og tv-programmer  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021  
- ITRE_AD(2017)604549 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi  
- ENVI_AD(2016)587414 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring  
- ENVI_AD(2016)584261 -  
-
ENVI