Nikolay BAREKOV : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen
 • 16-07-2014 / 22-10-2014 : De Europæiske Konservative og Reformister - Næstformand
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 03-04-2017 : Bulgaria without Censorship (Bulgarien)
 • 04-04-2017 / 01-07-2019 : Reload Bulgaria Party (Bulgarien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 03-04-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 02-04-2017 : Delegationen til Det Parlamentariske Partnerskabsudvalg EU-Armenien, Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-05-2016 / 31-05-2016 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
UDTALELSE På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om personer med Downs syndrom  
- P8_DCL(2016)0118 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 69 - 22-02-2017
Skriftlig erklæring om Aspergers syndrom  
- P8_DCL(2016)0099 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse