Jørn DOHRMANN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Danmark)

Formand 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 22-10-2014 / 22-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 10-03-2016 / 18-01-2017 : Fiskeriudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav.  
- ENVI_AD(2019)630373 -  
-
ENVI 
UDTALELSE om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer parlamentariske kontrol med decentrale organer  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)  
 

Jeg kunne godt have ønsket mig, at Grønlands helt specielle geopolitiske position og relation til EU via Danmark blev fremhævet endnu tydeligere i teksten. Isoleret set er det positivt, at Grønland har udsigt til en stigning i den økonomiske støtte. Den del er jeg glad for.
Problematisk bliver det dog, når andre OLT’er som eksempelvis franske stillehavsøer pludselig skal have en endnu større bid af kagen - endda ud fra en budgetramme der er langt højere end Kommissionens forslag.
Det er en relativ reduktion af midlerne til Grønland og dermed også at forklejne betydningen af Grønlands helt særlige rolle i forholdet til Europa. OLT’er i Caribien eller Stillehavet kan ikke siges at have samme specielle betydning. Dermed lægger teksten også op til en skævridning - politisk så vel som kulturelt og økonomisk. Derfor har jeg valgt at stemme blankt til denne betænkning.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse