• Marek   JUREK  

Marek JUREK : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold  
- LIBE_AD(2016)582370 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget  
- AFET_AD(2015)541620 -  
-
AFET