Josep-Maria TERRICABRAS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Næstformand

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (Spanien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Udvalget for Andragender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget for Andragender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Nordmakedonien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 18-09-2017 / 14-11-2018 : Det Særlige Udvalg om Terrorisme
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer  
- PETI_AD(2019)606045 -  
-
PETI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet  
- LIBE_AD(2018)629627 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om gennemførelsen af traktatbestemmelserne vedrørende unionsborgerskab  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Situationen i Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group –Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) EN  
 

. – We voted against the EU Citizenship Report 2017. This report includes a paragraph (Recital G) that is completely unacceptable. Surprisingly enough, the EPP had collected 77 signatures to table an amendment to supress this paragraph, including 6 members of the Partido Popular who ended up withdrawing their signatures. However, by virtue of Rule 169(5) that establishes that where an amendment is withdrawn by its author it shall fall unless it is immediately taken over by another Member, 7 other MEPs stamped their signatures in support of the amendment and it was finally put to vote in plenary. The amendment fell by an extremely narrow margin (256 in favour vs. 285 against the deletion of that very paragraph, with 102 abstentions) and thus, Recital G remained in the final text of the resolution, which forced our vote against the whole report. We strongly deplore the wording and content of this paragraph. Changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, when a majority of citizens express their will in a peaceful democratic mandate. Democracy is, after all, one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om beskatning af kvinders hygiejneprodukter såsom tamponer  
- P8_DCL(2016)0089 - Bortfaldet  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 109 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om fremme af flersprogethed i Den Europæiske Union  
- P8_DCL(2015)0064 - Bortfaldet  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Åbningsdato : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal underskrifter : 62 - 27-01-2016
Skriftlig erklæring om beskyttelse og fremme af regionale sprog og mindretalssprog i EU  
- P8_DCL(2015)0046 - Bortfaldet  
Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA  
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 127 - 08-12-2015

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse