Michel REIMON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Østrig)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene
 • 19-01-2017 / 13-03-2018 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Irak
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kultur- og Uddannelsesudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004  
- ECON_AD(2018)613502 -  
-
ECON 
UDTALELSE om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk e-tjenesteydelseskort og dertil knyttede administrative faciliteter  
- ECON_AD(2017)610729 -  
-
ECON 
UDTALELSE om Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om retlige og operationelle rammer for det europæiske e-tjenesteydelseskort indført ved forordning ... [ESC-forordningen]  
- ECON_AD(2017)610734 -  
-
ECON 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse