Lucy ANDERSON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Det Forenede Kongerige)

Næstformand 

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transport- og Turismeudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transport- og Turismeudvalget
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Stedfortræder 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om rapporten om anvendelse af direktivet om posttjenester  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

En europæisk søjle for sociale rettigheder (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN  
 

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en EU-dækkende praksis for rimelige priser på føde- og drikkevarer i lufthavne  
- P8_DCL(2016)0094 - Bortfaldet  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 45 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om prioriteringen af en EU-strategi for alkohol  
- P8_DCL(2016)0088 - Bortfaldet  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 50 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om støtte til etablering af et større antal handicaptoiletter i EU  
- P8_DCL(2016)0044 - Bortfaldet  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 124 - 28-07-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse