Therese COMODINI CACHIA : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Retsudvalget
 • 10-03-2017 / 23-06-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 24-06-2016 / 23-06-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Kultur- og Uddannelsesudvalget
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF  
- CULT_AD(2017)592366 -  
-
CULT 
UDTALELSE om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier  
- JURI_AD(2016)587490 -  
-
JURI 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om internetkonnektivitet til fremme af vækst, konkurrenceevne og samhørighed: Det europæiske gigabitsamfund og 5G  
- CULT_AD(2017)595493 -  
-
CULT 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener  
- JURI_AD(2017)592336 -  
-
JURI 
UDTALELSE om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Due diligence-praksis for importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) EN  
 

The EU should not draw up a list of Conflict-Affected and High Risk Areas, but rather provide companies with the tools they need in a handbook.
I generally support the proposal for Regulation of the Commission towards more effective level of the EU supply chain for these minerals.
Like the rapporteur I welcome the accompanying measures foreseen in the accompanying communication to promote high levels of participation and hope that not only these measures can be implemented in parallel with the Regulation, but that Parliament will also be kept informed of their implementation.
I believe the SMEs should be put in a position to participate in the EU system if they want to be part of the avant-garde, but let’s not force them. I support the view that also in this respect the Commission is right to choose for the voluntary approach. With the right incentives and assistance, as foreseen in the accompanying measures, SMEs can be convinced to participate out of their free will and in line with their business logic.

EU-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren (A8-0150/2016 - Marco Affronte) EN  
 

. ‒ I agree that the Member States should determine the way they collect data, but in order to be able to combine data on a regional level in a meaningful way, minimum requirements for data quality, coverage and compatibility should be agreed by Member States, taking into account the fact that, in some regions, sea areas are managed jointly with third countries which have sovereignty or jurisdiction over waters in those regions.
Strengthening regional cooperation, in line with the regionalisation of the CFP, is one of the objectives and in that respect it is necessary to harmonise procedures for data collection, analysis and availability to end-users in the various marine regions. For the sake of simplification and rationalisation, and to avoid duplication of data collection, the information to be collected should be selected on the basis of its value, the demand for it and the impact analysing it could have.

Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: mulighederne i Lissabontraktaten (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) EN  
 

I agree that CSDP should be an effective, structured common policy that generates an added value, and not a mere sum of the national policies of the Member States or their lowest common denominator. Two thirds of EU citizens surveyed would like to see more EU engagement through Member States’ commitment in matters of security and defence policy. Member States should seek how to adopt the decision on common defence in accordance with their respective constitutional requirements. To support this, the report advocates the establishment of a standing ‘defence matters’ working group of members of the Commission, to be chaired by the VP/HR.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om kryptering  
- P8_DCL(2016)0073 - Bortfaldet  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 56 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om forebyggelse af jordskælv  
- P8_DCL(2016)0012 - Bortfaldet  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 104 - 25-05-2016
Skriftlig erklæring om diabetes  
- P8_DCL(2016)0008 - Afsluttet ved flertalsbeslutning  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Dato for vedtagelse : 02-05-2016
Underskriftsliste : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Antal underskrifter : 405 - 02-05-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse