Ernest URTASUN : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Iniciativa per Catalunya Verds (Spanien)

Næstformand 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2019  
- FEMM_AD(2018)630515 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper  
- FEMM_AD(2015)554696 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
UDTALELSE med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa  
- FEMM_AD(2018)622295 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN  
 

. ‒ I voted in favour. One controversial part is the voluntary principle, which triggered some concerns among the Member States. Although strongly supporting the European added value of the mechanism and the way in which it should enhance cross-border cooperation between Member States, we are aware of the potential problems it could trigger within the Council regarding the principle of subsidiarity, giving that way more space to anti-EU governments and a possibility for not adopting this regulation after all. Thus, we supported the voluntary principle within the mechanism and, in general, we are happy with the rapporteur’s support for our amendments, especially concerning our amendment on including the reference to the Article 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on environmental protection and sustainable development.

Udkast til samarbejdsaftale mellem Eurojust og Georgien (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN  
 

Voted in favour. It is good that Eurojust enhances its judicial cooperation with third countries, especially in those regions in the EU neighbourhood that are post-conflict regions with a large amount of weapons circulating, and organised crime prevalent. The Data Protection Supervisory Authority of Eurojust gave a positive opinion on those provisions of the Agreement that concern data transfers and data protection. Georgia is a member of the Council of Europe Convention on Data Protection. Data protection does not stand in the way of better police and judicial cooperation, but is a pre-condition for it.

Indførelse af regler for screening af udenlandske direkte investeringer i EU (A8-0198/2018 - Franck Proust) EN  
 

Voted in favour. The Regulation shows that the EU can still make good progress where needed. In the present context of steep increases of FDI from China in cutting-edge technology, which raise questions of security and public order, the EU responds with more coordination and information exchange between Member States and with the Commission. This will contribute to a more consistent and strategic approach of the EU. Autocratic countries increasingly invest in key technological sectors as a way to get access to such technology. This can create monopolistic structures under the direct control of undemocratic regimes, as well as strengthen control over their citizens and the possibility to crack down on human and fundamental rights. Though being limited to security and public order dimensions, this Regulation can also be linked to the current debate on reforming EU competition rules, insofar as this could also entail security considerations.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forskelsbehandling inden for idræt  
- P8_DCL(2016)0098 - Bortfaldet  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 76 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om beskatning af kvinders hygiejneprodukter såsom tamponer  
- P8_DCL(2016)0089 - Bortfaldet  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 109 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om arbejdsforholdene for rengøringspersonalet på hoteller i EU  
- P8_DCL(2016)0076 - Bortfaldet  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 76 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G318
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M03052
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadresse 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09G318
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: