Gerolf ANNEMANS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Løsgængere
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem
 • 16-06-2015 / 31-12-2017 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Kasserer
 • 01-01-2018 / 01-07-2019 : Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vlaams Belang (Belgien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 12-02-2015 / 14-06-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 25-06-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-10-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om den næste FFR: Forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020  
- AFCO_AD(2017)606254 -  
-
AFCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
UDTALELSE om interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale  
- AFCO_AD(2018)625593 -  
-
AFCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (A8-0218/2016 - Monica Macovei) NL  
 

Het is goed dat de controles aan de buitengrenzen worden aangescherpt door meer systematische controles en de uitwisseling van databanken, maar het blijft 'kurieren am Symptom' binnen het Schengenkader. Controle aan en bescherming van de buiten- én binnengrenzen blijven de efficiëntste manier om de veiligheid van de lidstaten op de lange termijn te waarborgen. Op die manier kunnen illegale migratie en mensensmokkel beter bestreden worden en bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid, de openbare orde en de volksgezondheid van de lidstaten beter voorkomen.

Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) NL  
 

Onze fractie is op principiële gronden gekant tegen dit verslag. De rapporteur trekt totaal de dogmatiek en de logica door van een Unie die zich alsmaar verder uitstrekt en verdiept. Hij staat dan ook bekend als een voorstander van een "Verenigde Staten van Europa", een idee en een richting die volgens ons strijdig is met de Europese identiteit, waarvan de fundamentele kracht gelegen is in de eerbiediging van de nationale identiteit. Deze laatste is trouwens ook de kracht van het Europese continent en alleen zij kan het uitgangspunt zijn van gelijk welke vorm van op vrijheid en vrijwilligheid gebaseerde samenwerking. De reeds op basis van het Verdrag van Lissabon dolgedraaide EU die op zoveel vlakken faalt en haar geloofwaardigheid heeft verloren, probeert haar problemen op te lossen door nog verder te gaan in datgene wat nu net de problemen heeft veroorzaakt: een veel te ver doorgedreven integratie. Een mogelijke hervorming van de Verdragen moet de soevereiniteit en de democratie eerbiedigen en vrijwillige samenwerking inhouden en kan dus maar in één richting gaan, namelijk het terugschroeven eerder dan het uitbreiden ervan.

Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) NL  
 

De verdergaande toepassing van het Verdrag van Lissabon is een poging om de soevereiniteit van de lidstaten verder te ondermijnen, bijvoorbeeld door op een steeds groter aantal gebieden over te stappen van besluitvorming met eenparigheid van stemmen op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, door vergroting van de economische afhankelijkheid door middel van de oprichting van een begrotings- en financiële unie of door te pleiten voor een defensie-unie, terwijl defensie uitsluitend een nationale bevoegdheid is. Het beleid van de EU-instellingen is steeds minder verenigbaar met de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en democratie. Onze fractie herinnert aan de volwaardige en volledige soevereiniteit van de lidstaten en is van mening dat de mogelijkheden van het Verdrag van Lissabon moeten worden beperkt in plaats van uitgebreid.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme 
Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Individuelle beslutningsforslag  
Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Antagelige forslag henvises til det korresponderende udvalg, som afgør, hvilken procedure der skal anvendes. Artikel 143

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fordømmelse af tortur mod og henrettelse af børn i Saudi-Arabien  
- P8_DCL(2016)0126 - Bortfaldet  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 45 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om Tyrkiets anerkendelse af folkemordet i 1915 på armeniere, kaldæere/assyrere/syrere og pontiske grækere  
- P8_DCL(2016)0102 - Bortfaldet  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 23 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om inklusion og integration af blinde og synshæmmede på det europæiske arbejdsmarked  
- P8_DCL(2015)0058 - Bortfaldet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Åbningsdato : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal underskrifter : 81 - 06-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt