• Bodil   VALERO  

Bodil VALERO : Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
UDTALELSE om aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri  
- AFET_AD(2018)612300 -  
-
AFET 
UDTALELSE om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020  
- LIBE_AD(2017)612221 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling  
- LIBE_AD(2017)607871 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014  
- AFET_AD(2017)601073 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning)  
- AFET_AD(2017)599593 -  
-
AFET 
HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne  
- LIBE_AD(2017)600925 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020  
- AFET_AD(2016)582441 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, forordning (EF) nr. 863/2007 og Rådets beslutning 2005/267/EF  
- AFET_AD(2016)580484 -  
-
AFET 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser  
- AFET_AD(2016)578843 -  
-
AFET 
UDTALELSE om gennemførelse af direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv  
- LIBE_AD(2016)575345 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration  
- AFET_AD(2015)560599 -  
-
AFET 
UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration  
- PETI_AD(2015)560805 -  
-
PETI 
UDTALELSE om forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere  
- AFET_AD(2015)560548 -  
-
AFET 
UDTALELSE om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet  
- AFET_AD(2015)549344 -  
-
AFET