• Bodil   VALERO  

Bodil VALERO : Ordfører for udtalelse - 8. valgperiode 

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE