Max ANDERSSON : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 20-02-2019 : Miljöpartiet de gröna (Sverige)
 • 21-02-2019 / 01-07-2019 : - (Sverige)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Retsudvalget
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Retsudvalget

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 14-07-2014 / 27-03-2018 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Det Særlige Udvalg om Økonomisk Kriminalitet, Skatteunddragelse og Skatteundgåelse

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 
UDTALELSE om selvkørende biler i europæisk transport  
- JURI_AD(2018)623863 -  
-
JURI 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Præsidentvalg i Venezuela (B8-0225/2018) SV  
 

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl, eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att ”förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare”. Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge, varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse