Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
 • Medlem
 • Sverige Miljöpartiet de gröna
 • Fødselsdato: 26. oktober 1973, Solna

Indlæg på plenarmødet

46

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (forhandling)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (forhandling) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Europa-Parlamentets sammensætning (forhandling)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reform af valgloven i Den Europæiske Union (forhandling)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler (forhandling)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (forhandling)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland (forhandling)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Ordfører for betænkning

3

Skyggeordfører for betænkning

14

BETÆNKNING om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om forældelsesfrister for trafikulykker

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

BETÆNKNING om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

BETÆNKNING om e-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

BETÆNKNING om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

BETÆNKNING om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

BETÆNKNING om anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Skyggeordfører for udtalelse

11

UDTALELSE om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

UDTALELSE om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektroniske kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

UDTALELSE om legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse, når de afslører fortrolige oplysninger fra virksomheder og offentlige organer

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

UDTALELSE om EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

UDTALELSE om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

UDTALELSE om årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Institutionelt beslutningsforslag

2

Skriftlige forespørgsler

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Kommissionen

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Rådet

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Kommissionen

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Kommissionen

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Kommissionen

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Kommissionen

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Kommissionen

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rådet

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Kommissionen

VP/HR - Europæiske virksomheder, der investerer i Vestsahara

03-02-2017 E-000816/2017 Kommissionen

Mundtlige forespørgsler

2

Skriftlige stemmeforklaringer

4

 

Udkast til henstillinger på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Forhandlinger med Det Forenede Kongerige efter dets meddelelse om, at det agter at udtræde af Den Europæiske Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

En europæisk søjle for sociale rettigheder (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels