Soraya POST : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Feministiskt initiativ (Sverige)

Medlemmer 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder

Stedfortræder 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Bidrag til plenardebatter 
Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)  
- LIBE_AD(2018)625435 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden  
- LIBE_AD(2018)625438 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart  
- LIBE_AD(2015)549364 -  
-
LIBE 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv ("direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet")  
- LIBE_AD(2016)573202 -  
-
LIBE 
UDTALELSE om henstillinger til Europa-Kommissionen om forhandlingerne om aftale om handel med tjenesteydelser (TISA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Mindre forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille mindre forespørgsler til skriftlig besvarelse til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 130a, bilag III

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Forbindelserne mellem EU og NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) SV  
 

. – Jag röstade nej till detta förslag. Vi feminister säger nej till Nato! EU behöver inte stärka förbindelserna med Nato, tvärtom. Jag kan inte acceptera att den förlegade militarismen – den som prioriterar militära allianser, ökade utgifter för försvarsbudgetar samt leder till spänningar mellan länder – fortsätter. Som feminist och pacifist vill jag ändra EU:s säkerhetspolitik till en feministisk säkerhetspolitik som sätter mänsklig säkerhet i centrum. För en säkrare värld måste vi investera i konfliktförebyggande arbete, medling och militär nedrustning. EU ska vara ett fredsprojekt, inte ett militärt projekt.

Bekæmpelse af antisemitisme (B8-0383/2017, B8-0388/2017) EN  
 

. – For all of my life, I have been a consistent anti-racist. Combating racial hatred and prejudice is the backbone of my political struggle. It defines my political life and me. I have made an effort to speak up against all kinds of racism. However, being half-Roma and half-Jewish, contending anti-Gypsyism and anti-Semitism has been at the forefront of my personal resistance. However, I cannot bring myself to vote for a definition of anti-Semitism that puts into question free speech on the state of Israel. The tragic and complex conflict between Israelis and Palestinians in the Middle East must not be allowed to contaminate the equally important debate on anti-Semitism in Europe. Politicising the struggle against anti-Semitism will not help us unite against racism.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om forskelsbehandling inden for idræt  
- P8_DCL(2016)0098 - Bortfaldet  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 76 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring afskaffelse af segregation i skolerne  
- P8_DCL(2015)0060 - Bortfaldet  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal underskrifter : 79 - 15-01-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse