Igor ŠOLTES : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 21-11-2016 : Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa (Slovenien)
 • 22-11-2016 / 01-07-2019 : Lista dr. Igorja Šoltesa (Slovenien)

Næstformand 

 • 07-07-2014 / 05-10-2016 : Budgetkontroludvalget
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Budgetkontroludvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 23-10-2016 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget for Andragender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo til medlem af Revisionsretten  
- A8-0259/2016 -  
-
CONT 

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP-produkt)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til offentliggjorte værker for personer, der er blinde, synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap (A8-0400/2017 - Max Andersson) SL  
 

Zgroženi smo lahko nad dejstvom, da pravica do branja, izobraževanja in informiranja v 21. stoletju še vedno ni zagotovljena vsem ljudem. Slepim in slabovidnim v razvitih državah je v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %. Gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je nedopustno. S tem, ko se zavlačuje z implementacijo Marakeške pogodbe, smo tako vsak dan korak dlje od enakopravnosti, ki bi morala biti nekaj samoumevnega!
Skrajni čas je, da to spremenimo, zato sem podprl priporočilo, da se čimprej odobri sklenitev Marakeške pogodbe. Z Marakeško pogodbo bomo en pomemben korak bližje temu cilju, saj bomo povečali razpoložljivost knjig v Evropi in tretjih državah in tako zmanjšali neenakopravnost, ki smo ji priča. Ob tem pozivam države članice k čim bolj celoviti implementaciji v praksi. Nekatere slovenske invalidske organizacije so namreč že izrazile skrb, da bi lahko pri implementaciji v slovensko zakonodajo prišlo do sprememb, ki bi trenutno stanje morebiti celo poslabšale, česar nikakor ne smemo dopustiti. Opozarjam tudi na to, da so za celovito implementacijo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, saj bo brez tega težko pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju težko uresničiti.

Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) SL  
 

Spodbujanje varnosti vozil v EU je pomembno, saj na letni ravni v prometnih nesrečah v EU izgubi življenje okoli 30.000 oseb. Kljub visoki številki statistični podatki kažejo, da so evropske ceste še vedno med najvarnejšimi na svetu. A vseeno je vsaka smrt ali resna poškodba preveč.
Da bi dosegli strateški cilj in med letoma 2010 in 2020 prepolovili število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU, bodo potrebna dodatna prizadevanja. Tu so države članice glavni akterji, saj se večina vsakodnevnih ukrepov izvaja na nacionalni in lokalni ravni. Poleg omenjenega se mi zdi pomembno, da so proizvajalci iskreni pri obveščanju državljanov o varnosti vozil in njihovem delovanju. Zato je potrebno, da se evropskim potrošnikom v primeru ugotovljenih neskladnosti omogoči hitre, ustrezne in usklajene popravne ukrepe, vključno z vseevropskim odpoklicem vozil, če bi bilo to potrebno, obenem pa potrošnikom zagotoviti pravico do kompenzacijskih ukrepov, kot je povrnitev stroškov, zamenjava ali popravilo vozila, z zagotovljeno uporabo nadomestnega vozila.
Pomembno pa je tudi omeniti prehod na bolj trajnostni promet, ki zagotavlja učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Ker je poročilo dobro strukturirano in zajema pomembnejše aspekte zagotavljanja varnosti v prometu, sem glasoval za njegovo sprejetje in ga tudi podprl.

Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) SL  
 

Maloprodajne finančne storitve so sestavni del vsakdanjega življenja, žal pa trg EU na tem področju, kljub izboljšavam v zadnjih letih, ostaja še vedno precej razdrobljen.
Poenostavitev dostopa do finančnih storitev bi pripomogla k bolj harmoničnemu in bolj poštenemu enotnemu trgu, poleg tega bi od tega potrošniki imeli koristi v obliki dostopnosti, padca cen in izboljšanju kakovosti storitev.
Pomembno je, da se ne dela razlik med domačimi in čezmejnimi ponudniki finančnih storitev. Potrošnikom je potrebno omogočiti najboljšo izbiro in jih dosledno seznaniti z vsemi pristojbinami in drugimi povezanimi stroški ter da se kljub zmanjšanju trgovinskih ovir ne niža standardov varstva potrošnikov.
Ker se strinjam s pristopom poročevalca in pozdravljam pomembnejše aspekte, ki jih je izpostavil v poročilu, sem glasoval v prid le-temu.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om at gøre EU til et område uden delfiner i fangenskab  
- P8_DCL(2016)0104 - Bortfaldet  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 46 - 04-01-2017
Skriftlig erklæring om forbedring af energieffektiviteten i landdistrikter, bjergområder og fjerntliggende områder  
- P8_DCL(2016)0103 - Bortfaldet  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 101 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om fremme af forbruget af fisk  
- P8_DCL(2016)0095 - Bortfaldet  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 66 - 13-12-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse