Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa
 • Medlem
 • Spanien Independiente
 • Fødselsdato: 14. november 1966, Madrid

Indlæg på plenarmødet

267

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017 (forhandling)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 19.-20. oktober 2017 (forhandling) (2)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Afskaffelse af børneægteskaber (forhandling)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Situationen i Venezuela (forhandling)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(18)

EU's politiske forbindelser med Latinamerika (forhandling)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(19)

Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Et enkelt hjemsted for Europa-Parlamentet (forhandling) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Valg af Saudi-Arabien til medlem af UNCSW (forhandling)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(17)

Bekæmpelse af antisemitisme (forhandling)

31-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-31(15)

Ordfører for betænkning

1

Skyggeordfører for betænkning

9

BETÆNKNING om EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

BETÆNKNING om kvinder og deres rolle i landdistrikterne

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

BETÆNKNING om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

BETÆNKNING om menneskerettigheder og migration i tredjelande

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

BETÆNKNING om den private sektor og udvikling

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

BETÆNKNING om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2013

PETI
09-12-2014 A8-0058/2014

Ordfører for udtalelse

3

UDTALELSE om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

UDTALELSE om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

UDTALELSE om det europæiske borgerinitiativ

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Skyggeordfører for udtalelse

27

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om 2017-rapport om unionsborgerskab: Styrkelse af borgernes rettigheder i en Union med demokratiske forandringer

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

UDTALELSE om revision af forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

UDTALELSE om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

UDTALELSE med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

UDTALELSE om den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

UDTALELSE om arbejdsvilkår og usikker ansættelse

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

UDTALELSE om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler

PETI
15-11-2016 PETI_AD(2016)582217

UDTALELSE om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)585778

Beslutningsforslag

272

Fælles beslutningsforslag om situationen i Maldiverne

04-10-2017 RC-B8-0549/2017

Fælles beslutningsforslag om situationen for personer med albinisme i Afrika, navnlig i Malawi

04-10-2017 RC-B8-0543/2017

  Motion for a resolution The Situation in the Maldives

02-10-2017 B8-0549/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz and Ilmi Umerov and journalist Mykola Semena

02-10-2017 B8-0548/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0544/2017

NB: Dette beslutningsforslag findes kun på originalsproget

Fælles beslutningsforslag om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/Rev. 1

Fælles beslutningsforslag om Gabon: undertrykkelse af oppositionen

13-09-2017 RC-B8-0512/2017

Fælles beslutningsforslag om Cambodja, navnlig sagen om Kem Sokha

13-09-2017 RC-B8-0506/2017

Skriftlige erklæringer

9

Skriftlig erklæring om Aspergers syndrom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Bortfaldet

Detaljer

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om overdreven brug eller misbrug af antibiotika

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Bortfaldet

Detaljer

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 95 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om idiopatisk lungefibrose

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Afsluttet ved flertalsbeslutning

Detaljer

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Åbningsdato : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Dato for vedtagelse : 11-07-2016
Listen over underskriverne er offentliggjort i bilag 01 til mødeprotokollen af 12-09-2016
Antal underskrifter : 388 - 12-07-2016

Skriftlig erklæring om universel adgang til sundhedspleje for mødre

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Bortfaldet

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 174 - 25-05-2016

Skriftlig erklæring om imødegåelse af udfordringerne i det globale sultindeks

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Bortfaldet

Detaljer

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Åbningsdato : 24-02-2016
Frist : 24-05-2016
Antal underskrifter : 61 - 25-05-2016

Skriftlig erklæring om styrkelsen af det arbejde, som det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder udfører i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaldet

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Åbningsdato : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal underskrifter : 64 - 27-01-2016

Skriftlig erklæring om forskning for forebyggelse af endometriose

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Bortfaldet

Detaljer

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 193 - 08-12-2015

Skriftlig erklæring om fremme af inklusive uddannelsessystemer

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Bortfaldet

Detaljer

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 263 - 08-12-2015

Skriftlig erklæring om mobning og vold i skolen

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Bortfaldet

Detaljer

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal underskrifter : 119 - 08-12-2015

Forespørgsler

218

  Illegal activity of the Centre Maurits Coppieters

29-09-2017 E-006101/2017 Kommissionen

  Violation of the rights of minors in the secessionist process in Catalonia (Spain)

25-09-2017 E-005911/2017 Kommissionen

  Campaign of harassment of non-separatist public officials in Catalonia (Spain)

20-09-2017 P-005852/2017 Kommissionen

En europæisk handlingsplan for social økonomi

04-09-2017 O-000070/2017 Kommissionen

  VP/HR - The situation in Venezuela

24-08-2017 E-005268/2017 Kommissionen

  Improving financial education in the EU

20-07-2017 E-005037/2017 Kommissionen

  Effective measures to combat sexual exploitation

14-07-2017 E-004887/2017 Kommissionen

  Workplace discrimination against pregnant women in Spain

10-07-2017 E-004632/2017 Kommissionen

  The plight of Venezuelan refugees in Spain

26-06-2017 E-004232/2017 Kommissionen

  Council's position on a possible unilateral declaration of independence in Catalonia

19-06-2017 E-004045/2017 Rådet

Skriftlige stemmeforklaringer

89

 

Forstærket samarbejde: en europæisk anklagemyndighed (A8-0290/2017 - Barbara Matera)

05-10-2017

He dado mi consentimiento al proyecto de reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, esperando que ésta sea capaz de producir cambios sustanciales en la protección de los intereses financieros de la Unión. La Fiscalía Europea combinará esfuerzos nacionales y europeos para que se aplique la ley de manera unificada, eficiente y sin fisuras y así evitar fraudes al presupuesto de la UE.

 

Fængselssystemer og -forhold (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

A pesar de estar de acuerdo en el enfoque general, he votado en contra del informe. Contiene algunos elementos que traspasan varias líneas rojas inaceptables. Lo que podría haber sido una oportunidad perfecta para acordar una posición común fuerte y unánime del Parlamento se ha convertido en un enfoque partidista.
La introducción de una demanda inaceptable de los socios de ETA (acercamiento de presos) aparece reflejada en el párrafo 29 y deslegitima por completo un voto favorable al mismo. Esta concesión desbarata el objetivo primordial: enfatizar la radicalización en las cárceles y reivindicar al mismo tiempo una protección de los derechos fundamentales de los reclusos.
Ambos objetivos son posibles y compatibles, pero nunca dando legitimidad a propuestas maniqueas por parte de quienes han recurrido al asesinato y la violencia como vía de reivindicar sus ideas.

 

Aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy)

04-10-2017

He dado mi consentimiento a la conclusión del Acuerdo que establece la Fundación Internacional EU-LAC puesto que considero que consiste en una buena herramienta de colaboración EU-CELAC. Permite fomentar el dialogo intergubernamental y reforzar la colaboración estratégica entre ambas regiones, incrementando la visibilidad y diálogo y fomentando la participación de sus respectivas sociedades civiles.

 

Visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Bulgarien og Rumænien (A8-0286/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución puesto que tiene por objeto otorgar a Bulgaria y a Rumanía un acceso pasivo al Sistema de Información de Visados para garantizar en un futuro la aplicación del Sistema de Entradas y Salidas y estoy de acuerdo con ello.

 

Elektronisk udveksling med Den Tjekkiske Republik af oplysninger fra køretøjsregistre (A8-0288/2017 - Maria Grapini)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata (A8-0289/2017 - Jaromír Štětina)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Elektronisk udveksling med Grækenland af fingeraftryksdata (A8-0287/2017 - Claude Moraes)

04-10-2017

He votado a favor de esta resolución porque estoy de acuerdo con tal intercambio.

 

Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto)

04-10-2017

Estoy de acuerdo con el contenido de este informe que presenta unas normas de seguridad simplificadas y modernizadas para los buques de pasaje. Estas acelerarán la transmisión de datos de pasajeros a los servicios de socorro y las familias en caso de accidente, eliminarán las superposiciones y lagunas en las inspecciones de seguridad de los transbordadores y embarcaciones de alta velocidad, así como los buques de aluminio, para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y requisitos comunes de la UE.

 

Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne (A8-0168/2017 - Izaskun Bilbao Barandica)

04-10-2017

El registro facilitará la información importante, como el número exacto de pasajero a bordo, que ayudaran a los servicios de búsqueda y salvamento marítimos en caso de accidente. Por el momento se está perdiendo tiempo puesto que los servicios de salvamento deben acceder a los datos a través de las compañías navieras. Por ello, he votado a favor.

 

Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart (A8-0165/2017 - Dominique Riquet)

04-10-2017

Las simplificaciones previstas en esta revisión proporcionan más claridad jurídica y racionalizan el número de inspecciones que deben realizar las administraciones nacionales, a la vez que maximizan las operaciones comerciales del buque. Por este motivo, he votado a favor.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresse

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels